Een werkgever krijgt een loonsanctie opgelegd als gevolg van een medisch foutief oordeel van de bedrijfsarts; de werkgever zou, volgens het UWV, verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden van de bedrijfsarts...

Dit soort loonsancties roepen bij werkgevers altijd een gevoel op van onrecht en onmacht. U wordt als werkgever immers niet geacht om kennis van arbodienstverlening te hebben en bent wettelijk verplicht om een gecertificeerde bedrijfsarts arbodienst in te schakelen. Dus hoe had u deze foutieve beoordeling kunnen voorkomen?

Nadere beschouwing van het Beoordelingskader Poortwachter en jurisprudentie leert ons dat de werkgever inderdaad verondersteld wordt om een vinger aan de pols van de bedrijfsarts te houden. Voor u als werkgever betekent dit niet dat u op de stoel van de bedrijfsarts moet gaan zitten om zelf een medisch oordeel te vellen. Wel is het inderdaad verstandig om een vinger aan de pols te houden, zodat u er zeker van kunt zijn dat het oordeel en advies van de bedrijfsarts adequaat is en zorgvuldig tot stand is gekomen. Zolang er voor de werkgever geen objectieve aanleiding is om te twijfelen aan het oordeel en advies van de bedrijfsarts, mag de werkgever diens oordeel en advies namelijk als uitgangspunt nemen bij het plan van aanpak. Belangrijke jurisprudentie hierbij is de uitspraak van de rechtbank in Assen op 2 januari 2008 (LJN BC1755).

Houd daarbij in uw achterhoofd dat de beoordeling en het advies van de bedrijfsarts als handvat hoort te dienen bij het bevorderen van de re-integratie. Roept de beoordeling en het advies van de bedrijfsarts vragen op en geeft het onvoldoende richting aan het re-integratieproces? Dan is het belangrijk dat u op korte termijn (tijdcontingent) uw vragen voorlegt aan de bedrijfsarts opdat het voor iedereen helder is wat de volgende stap in het re-integratieproces moet zijn. De kans op een loonsanctie is dan minimaal.

Mocht u desondanks een loonsanctie opgelegd krijgen dan verdient het aanbeveling om hier bezwaar tegen in te stellen. Indien het bezwaar wordt afgewezen en u overweegt om de bedrijfsarts c.q. de arbodienst civielrechtelijk aansprakelijk te stellen dan is het tevens van belang dat u beroep instelt tegen de beslissing op het bezwaar, blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter Utrecht op 19 oktober 2011 (LJN BU3636).

Naar boven