De regels rondom het opbouwen en verjaren van vakantiedagen tijdens ziekte zijn per 1 januari 2012 gewijzigd in het Burgerlijk Wetboek. Om uw geheugen op te frissen, hebben wij de actuele gang van zaken nog even voor u op een rijtje gezet:

Vakantieopbouw tijdens ziekte
Tot 1 januari 2012 was de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte beperkt tot het laatste half jaar van de ziekte. Dit wil zeggen dat iemand die 2 jaar ziek was, over de laatste 6 maanden van zijn ziekte verlof opbouwt.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de beperkte opbouw van vakantierechten voor zieke werknemers geschrapt (artikel 7:635, lid 4 BW) en geldt voor de wettelijke vakantiedagen dat zieke en niet zieke werknemers evenveel vakantiedagen opbouwen (20 bij full time dienstverband).

De verjaringstermijn
Daarnaast schrijft de gewijzigde wetgeving voor dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. De niet opgenomen vakantiedagen komen daarna te vervallen. Tot 1 januari 2012 was de vervaltermijn 5 jaar.

Naast wettelijke vakantiedagen, die in de wet zijn vastgelegd, kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen zoals die zijn afgesproken in de CAO of arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe vervaltermijn van 6 maanden, geldt niet voor deze bovenwettelijke vakantiedagen, noch voor de reeds opgebouwde (wettelijke) vakantiedagen.  Ook voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen geldt de nieuwe vervaltermijn niet.

Van de vervaltermijn kan schriftelijk ten gunste van de werknemer worden afgeweken op individueel of CAO niveau.

Geen terugwerkende kracht
De nieuwe wetgeving is ingegaan op 1 januari 2012. Er geldt geen terugwerkende kracht. Als gevolg hiervan worden er vanaf 2012 drie soorten vakantiedagen geadministreerd:

1.  opgebouwd voor 2012: vervaltermijn van 5 jaar
2.  opgebouwd na 2012: vervaltermijn van 1,5 jaar
3.  bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd vanaf 2012: vervaltermijn 5 jaar

Vakantieopname tijdens ziekte
Het verwerven van de vakantieaanspraak is gekoppeld aan het recht op loon (7:634 BW), wat ook het geval is bij ziekte (7:629 BW).

De verplichting van de werkgever om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn wettelijke vakantierechten op te nemen geldt onder de nieuwe wetgeving voor alle werknemers, ook voor zieke werknemers.

Wel is de zieke werknemer (in beginsel) gehouden tot re-integratie. Als de zieke werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn verplichting tot re-integratie, kan met de werknemer afgesproken worden dat hij vakantiedagen opneemt, net als de (gezonde) werknemer die tijdelijk wil worden vrijgesteld van zijn arbeidsverplichtingen.

Doordat de zieke werknemer per 1 januari 2012 ook volledig verlof opbouwt gedurende de ziekteperiode is het logisch dat, als de werknemer wordt vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen, hij daarvoor vakantieverlof opneemt.

Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer betekent dit dat bij opname van vakantie voor de volledige arbeidsduur vakantie moet worden opgenomen. Er geldt voor deze medewerkers volledige opbouw, dus bij opname is het dan ook logisch dat er voor de volledige arbeidsduur vakantie wordt opgenomen.

Om er zeker van te zijn dat de aard- en duur van de vakantie het re-integratieproces niet belemmert, verdient het aanbeveling om de verlofaanvraag altijd te overleggen met de bedrijfsarts. Hij/zij kan u de verlofaanvraag op medische gronden goedkeuren, aanbevelen, dan wel afraden.

Extra bovenwettelijke vakantiedagen
Een werkgever die onverplicht extra bovenwettelijke vakantiedagen toekent is, uiteraard, wel vrij om te bepalen onder welke voorwaarden hij dat doet. In de vakantieregeling kan dan ook worden bepaald dat tijdens ziekte geen extra bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd en/of ziektedagen tijdens vakantie worden aangemerkt als extra bovenwettelijke vakantiedagen.

Uitbetaling van vakantiedagen tijdens ziekte
De vakantiedagen die een medewerker opneemt tijdens ziekte dienen in alle gevallen uitbetaald te worden tegen 100%. Ook als de werknemer, bijvoorbeeld in het tweede ziekte jaar, 70% ziekengeld ontvangt.

Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer betekent dit dat bij opname van vakantie voor de volledige arbeidsduur vakantie moet worden opgenomen. Er geldt voor deze medewerkers volledige opbouw, dus bij opname is het dan ook logisch dat er voor de volledige arbeidsduur vakantie wordt opgenomen.

Staat de oude vakantieregeling in de CAO?
Mogelijk staat de oude vakantieregeling nog in de CAO. Toch is de nieuwe vakantieregeling van toepassing. Omdat de wet boven de CAO gaat geldt de nieuwe vakantieregeling voor iedereen ongeacht hetgeen in de CAO staat. Tenzij het bovenwettelijke vakantiedagen betreft.

Berekening vakantiegeld bij ziekte
Tijdens ziekte bouwt een werknemer acht procent vakantiebijslag op van zijn loon. Als de werknemer tijdens ziekte slechts zeventig procent van zijn reguliere loon ontvangt, bedraagt de vakantiebijslag acht procent van die zeventig procent. Dit is de minimale verplichting en het staat de werkgever vrij om meer te betalen.

Naar boven