De omvang van de WGA-schadelast voor werkgevers wordt in belangrijke mate bepaald door de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering. Hieronder leest u hoe u de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering kunt berekenen.

Verband WGA-schadelast en duur loongerelateerde uitkering
Tijdens de WGA-loongerelateerde periode is de WGA-uitkeringslast het grootst, namelijk 70% van het inkomensverlies van de werknemer. Daarna zakt de WGA-uitkeringslast tot het niveau van het minimumloon. Dus hoe langer de periode van de WGA- loongerelateerde uitkering duurt, hoe groter de financiële schadelast voor de werkgever. 

Totaal arbeidsverleden:
De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van betrokkene en wordt bepaald aan de hand van het feitelijke en fictieve arbeidsverleden tezamen:

Formule totaal arbeidsverleden =  feitelijk arbeidsverleden +  fictief arbeidsverleden

Voor ieder jaar van het totale arbeidsverleden ontvangt de betrokkene 1 maand uitkering (gemaximeerd op 38 maanden).

Het feitelijke arbeidsverleden:
Bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin betrokkene ten minste 52 dagen per jaar in loondienst is geweest (het lopende kalenderjaar telt daarbij NIET mee).

Het fictieve arbeidsverleden:
Bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat de betrokkene 18 jaar is geworden tot en met 1997. Bij het fictieve arbeidsverleden speelt geen rol of de betrokkene wel of niet gewerkt heeft.

Een voorbeeld:  
Iemand die in 1970 geboren, is nu 40 jaar oud en is in 2010 arbeidsongeschikt geworden:

Feitelijk arbeidsverleden: 2010 – 1998 = 12 jaar

Fictief arbeidsverleden: 1998 – 1970 – 18 jaar = 10 jaar

Totaal arbeidsverleden: 12 jaar + 10 jaar = 22 jaar (*)

TIP:
Wanneer iemand zijn feitelijk arbeidsverleden volledig heeft benut (oftewel vanaf 1998 minimaal 52 loondagen per jaar als werknemer heeft gewerkt (of WAO/WIA rechten of ZW rechten heeft gehad) dan kan het arbeidsverleden snel worden berekend door zijn leeftijd te nemen minus 18 jaar. Een persoon van 40 jaar heeft dan 22 jaar totaal arbeidsverleden.

Bij de vaststelling van het feitelijk arbeidsverleden dient altijd gecontroleerd te worden of de betrokkene vanaf 1998 wel tenminste 52 loondagen per jaar als werknemer heeft gehaald. De tijd dat iemand een volledige WAO/WIA uitkering krijgt telt ook als gewerkt jaar mee. Is er onbetaald verlof opgenomen (korter dan 18 maanden) dan telt dit ook mee als arbeidsverleden. Ook geldt het zogenaamde verzorgingsforfait of mantelzorgforfait. Het jaar telt ook (gedeeltelijk) mee indien er verlof is genomen voor het zorgen van een kind jonger dan 5 jaar, of voor een zieke of gehandicapte.

Naar boven