De beslisperiode van uw aanvraag of bezwaar vindt u op uw ontvangstbevestiging. Dit is de brief die u van UWV ontvangt om u te laten weten dat zij uw aanvraag of bezwaar heeft ontvangen. In bepaalde gevallen kan UWV de beslistermijn verlengen of onderbreken, bijvoorbeeld wanneer UWV medisch advies nodig heeft voordat zij een beslissing kan nemen. UWV mag de beslistermijn één keer verlengen. 

In de regel gelden de volgende wettelijke beslistermijnen:
- Aanvraag voor een WIA-uitkering: 14 weken
- Aanvraag voor een herbeoordeling: 14 weken
- Beslissingen op bezwaar: 13-17 weken

Verstrijkt de wettelijke termijn zonder dat UWV beslist over uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u UWV een brief sturen waarmee u UWV 'in gebreke' stelt en waarin u vraagt om een dwangsom. UWV heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de Wet dwangsom (sinds 1 oktober 2009) daaraan gevolgen.

LET OP:
Eventuele loonsancties dient UWV uiterlijk 6 weken voor einde wachttijd te hebben opgelegd. Indien UWV deze termijn overschrijdt, dient de loonsanctieduur evenredig te worden bekort (mits de aanvraag tijdig is ingediend). Na einde wachttijd (dus na 104 weken) mag UWV zelfs helemaal geen loonsancties meer opleggen!

Bron:
- UWV
- Wet werk en inkomen naar arbeidsverhouding art. 25, lid 9-11

 

 

 

Naar boven