Op 1 januari 2017 wordt de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) eindelijk afgerond. Dan zal door samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex, het risico voor ziekte van vaste en tijdelijke werknemers worden samengevoegd tot één risico. Eén en ander heeft tot gevolg dat alle werkgevers (opnieuw) moeten beslissen hoe ze het samengevoegde WGA-risico per 1 januari 2017 willen verzekeren; publiek via UWV of als eigenrisicodrager via een private verzekeraar?

Deze keuze moet u in principe voor 1 oktober 2016 kenbaar maken aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan wordt het WGA-risico van rechtswege ondergebracht bij het UWV.

Wat wordt úw beslissing?
Belangrijk voor uw beslissing is in de eerste plaats natuurlijk de premievergelijking. Welke premie betaalt u in 2017 bij het UWV en welke premie betaalt u als eigenrisicodrager voor een private WGA-verzekering?

Eigenrisicodrager laat oude WGA-lasten achter bij UWV
Op basis van de Wet verbetering hybride markt WGA laat de werkgever, die in 2017 eigenrisicodrager wordt, de oude WGA-lasten achter bij het UWV. Als kersverse WGA-eigenrisicodrager start u dus als het ware met een schone lei. Werkgevers met ‘schade’ kunnen hierdoor rekenen op een betaalbare verzekeringspremie bij aanvang.

Maar pas op, want het systeem van premie-indexering biedt geen garantie voor de toekomst en nieuwe WGA-instroom zal waarschijnlijk spoedig tot een premieverhoging leiden.

Overigens geldt het achterlaten van de oude WGA-lasten wel voor de WGA-flexlasten, maar niet in alle gevallen ook voor de WGA-vastlasten. Weet u hoe dat bij u zit?

UWV premie straks gebaseerd op historische instroom
Maar als de private verzekeringspremie omhoog gaat, kan ik toch gewoon terug naar het UWV? Dat is inderdaad altijd een optie, maar realiseert u zich wel dat terugkeren naar het UWV niet meer zo gunstig is als voorheen? Voorheen betaalde de eigenrisicodrager die terugkeerde naar het UWV namelijk tenminste de eerste vier jaar de minimumpremie.

Vanaf 2017 betaalt deze werkgever een premie op basis van de eigen historische WGA-instroom. Dit zijn alle WGA-uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap en de publiek verzekerde UWV-periode.

Bent u een werkgever met WGA-instroom uit het verleden, dan gaat u bij het UWV dus gewoon het volle pond betalen.

Verlengde re-integratieplicht voor WGA-eigenrisicodragers
Daarnaast is het goed te weten dat een WGA-eigenrisicodrager die terugkeert naar het UWV wél de verlengde re-integratieverplichting behoudt voor (ex-)werknemers die op dat moment al een WGA-uitkering hebben.

Overweegt u om WGA-eigenrisicodrager te worden, dan verdient het sowieso aanbeveling om goed over de verlengde re-integratieplicht na te denken. Nog tien jaar langer verplicht zorg dragen voor de re-integratie van WGA-ers die vaak al uit dienst zijn, is niet niks. U kunt zich bovendien afvragen of deze verplichting wel de toegevoegde waarde heeft, die veel adviseurs u willen laten geloven.

Tja, de beslissing met betrekking tot het WGA-risico is bepaald geen sinecure. WGA-eigenrisicodragen kan absoluut een prima keuze zijn, maar is dat het ook voor uw organisatie?


Door: Sonja de Winter
Datum: 29 augustus 2016


Naar boven